۱۳۸۷ شهریور ۲۳, شنبه

شورای امنیت سازمان ملل متحد را به مداخله دراموربلوچستان واداریم!

رژیم آخوندها درایران با بیرحمی وصف نا پذیری به جان مردم ستمدیده و
بیدفاع بلوچ افتاده وروزی نیست که دهها نفردرگوشه وکناربلوچستان ربوده
نشوند وروانه سیاهچالهای رژیم نگردند. مدارس دینی تخریب گشته
وروحانیون بلوچ دستگیر، شکنجه واعدام میشوند. زندانیان بلوچ ممنوع الملاقات هستند و
گروه گروه به استانهای دیگرانتقال یافته وسربه نیست میشوند و....
ملت بلوچ را فریادرسی نیست وسردمداران جمهوری اسلامی ایران، با امکانات مالی
وارتباطات گسترده ای که دراختیار دارند، حتی مانع آن میشوند تا صدای مردم بلوچ به
گوش مردم سایرمناطق ایران برسد.
دولت احمدی نژاد، بلوچستان را منطقه ای جنگی توصیف کرده وتمامی
نیروهای سرکوبگررا به آنجا اعزام داشته است تا مردم بلوچ را قتل عام کنند.
بلوچها جرم دیگری بجز بلوچ وسنی بودن ندارند که آخونها این چنین
وحشیانه به جانشان افتاده اند.
ازاحزاب وسازمانهای سیاسی بلوچستان، شخصیتهای ملی بلوچ، فعالین حقوق
بشربلوچی و... که درخارج ازبلوچستان بخصوص اروپا وآمریکا فعالیت دارند،
تقاضا میشود تا دراین برهه حساس تاریخی، کلیه اختلاف نظرها را کنار
گذاشته ودراقدامی مشترک، شورای امنیت سازمان ملل متحد را ناچاربه مداخله
درامور جاری بلوچستان نموده و ملت بلوچ را ازنابودی کامل نجات دهند.
با اوضاعی که هم اکنون مشاهده میکنیم فردا دیرخواهد بود.
امیربلوچ
۲۲ شهریورماه ۱۳۸۷

هیچ نظری موجود نیست: