۱۳۸۷ شهریور ۱۸, دوشنبه

فیلم جدید تخریب مدرسه دینی عظیم آباد زابل

فیلم جدید تخریب مدرسه دینی عظیم آباد

مسلمانان ببینید کافران چه کردند

ببینید ظالمان چه کردند

ببینید صفویان چه کردند

بپاخیزید مسلمانان و ریشه زابلیها را از بلوچستان برکنید

http://www.sunnionline.ir/farsi/images/stories/videos/takhrib_b_3.flv

هیچ نظری موجود نیست: