۱۳۸۷ شهریور ۱۷, یکشنبه

استاندارجدید وانتظارات ملت بلوچ؟استاندارجدید وانتظارات ملت بلوچ؟


امروز شنبه ۱۶ شهریورماه وزیرکشوررژیم حاکم برایران، "علی محمد آزاد" را رسماً درزاهدان بعنوان جانشین دهمرده، استاندارفاشیست وضد بلوچ معرفی کرد.

دهمرده وباند جنایتکارش درطول حاکمیت ۳ساله شان بربلوچستان، ازهیچ ستمی درحق مردم بلوچ فروگذارنکردند. بودجه استان به سیستان اختصاص یافت. اداره جات وموسسات آموزشی ازبلوچ پاکسازی و زابلیها همه کاره بلوچستان شدند. درنیروهای نظامی وانتظامی جائی برای بلوچ باقی نماند و ارگانهائی که اساساً حافظ مال وجان مردم باشند، به دستورمستقیم دههمرده وشهریاری، مامورشدند تا با بلوچ همانند دشمن جنگی برخورد کرده وهرفردی را که خواستند به رگباربسته وبه قتل برسانند.


درچنین اوضاعی است که جوانان بلوچ تحت رهبری "جنبش مردمی ایران" اسلحه به دست گرفتند تا ازبلوچ وبلوچستان پاسداری کرده واجازه ندهند تا باند متعصب وضد بلوچ زابلی بیش ازاین یکه تازمیدان شود. نیروهای سرکوبگروجنایتکارکه هستی خویش را درتضاد ونا امنی منطقه میبینند، تمام نیروی تبلیغاتی خویش را درتهران به کارگرفتند وازبلوچ چهره ای غیرواقعی ساختند ومسئولین دولتی را وادار به رقصیدن به سازخود کردند. احمدی نژاد و دولتش عملاً دنباله رو تفکرات دهمرده ـ شهریاری شدند وبرچنین اعتمادی است که درحمایت گسترده خامنه ای نمک نشناس، دهها هزارنیروی سرکوبگربه بلوچستان اعزام ومنطقه کاملاً شکل نظامی به خود گرفت.


زنان بلوچ مورد تجاوزقرارگرفتند ، به روحانیت بلوچ نیزکه همواره درمقابل اعمال ضد انسانی وظالمانه رژیم تهران مهرسکوت برلب زده بود ومردم را به بردباری وهمزیستی مسالمت آمیزبا سرکوبگران ملت بلوچ دعوت مینمودند، رحم نکرده و۲مولوی بیگناه به نامهای مولوی عبدالقدوس ملازهی ومولوی محمد یوسف سهرابی را نا جوانمردانه اعدام کردند، هزاران زندانی بلوچ که خودسرانه توسط زابلیهای تفنگ به دست ومتعصب دستگیروزندانی شده بودند، به دستور شهریاری ودهمرده به استانهای دیگر ایران انتقال یافته ودسته دسته یا اعدام شدند ویا درنوبت اعدام قراردارند.

رؤیا سارانی دختربچه دبستانی که ازنفرت وکینه زابلی به بلوچ اطلاعی نداشت، به جرم بلوچ بودن دربرابرچشمان پدرش به رگبارگلوله بسته شد وقلب کوچکش ازتپش بازایستاد. یعقوب مهرنهاد نیزکه درچارچوب قانون اساسی خود حاکمیت فعالیت میکرد، تحمل نشد وبالاخره طناب داربه گردنش انداخته واعدام شد و........


واخیراً با دستگیری مولوی احمد ناروئی وزندانی کردن وی وهجوم گسترده به مدرسه دینی امام ابوحنیفه عظیم آباد درزابل وتخریب کامل آن، باند زابلی های حاکم اوج توحش خویش را به نمایش گذاشته و درگیر بازی خطرناکی درمنطقه شده اند.


دهمرده وباندش ۳ سال تمام با خدعه ونیرنگ وسرنیزه وگلوله بربلوچستان حکومت کردند وبا وعده تامین امنیت برای غیربلوچها دربلوچستان، حمایت سران حکومتی را نیزیدک میکشید. تا اینکه بالاخره ارباب هم متوجه شد که دهمرده کسی نیست که امنیت برقرارکند، بلکه خود اساس تضادها است و در صورتی که ازسمتش برکنارشود، منطقه توسط حامیان وی به آتش کشیده نمیشود که هیچ، شاید بهبود یابد.

برچنین اساسی است که با وجود مخالفت خامنه ای، دهمرده توسط احمدی نژاد ازسمتش برکنار و به کرمان فرستاده میشود وپس ازگذشت مدتی مهره ای دیگربه این سمت گمارده میشود.

استاندارجدید که عموماً سیاستهای تهران را دربلوچستان بمورد اجرا میگذارد، ۲ راه بیشترپیش روی خویش ندارد. یا ازعملکردهای باند تبهکاردهمرده ـ شهریاری درس عبرت گرفته وبداند که ملت بلوچ با سرکوب وکشتارمرعوب نمیشود وازخواسته های انسانی خویش نخواهد گذشت ؛ بلوچها درچند سال اخیرجنایاتی را تجربه کرده اند که تاریخ بلوچستان با آنان بیگانه است، بلوچستان هرگزاین همه اعدامی، قتل و کشتاروبگیروببند، را به یاد نمی آورد، مردم بلوچ هیچ توقع وانتظاری از تهران ندارند، بجز اینکه به حال خویش رها شوند واختیارات منطقه را خود بدست گیرند.

راه دیگر اینکه پا جای پای دهمرده بگذارد ومرعوب زابلیهای جاسازی شده دردستگاه اداری استان گردد وسعی کند تا بر بلوچستان بدون ملت بلوچ حکومت کند که درچنین حالتی، سرنوشتی دردناکترازدهمرده در انتظارش خواهد بود.

امیربلوچ

۱۶ شهریورماه ۱۳۸۷

هیچ نظری موجود نیست: