۱۳۸۷ آذر ۲۱, پنجشنبه

شونیسم فارس، بلوچ ءِ دژمن

ایران ءِ رسترین حکومتی دروگبند گڈسرا منّ ات که بلوچ سرمچاران آهانی ۱۴ نظامی ءَ اعدام کتگ. اے نه نوکین حالے ات ءُ نئیکه هبکه ای گپے ات.
آ نظامی ءُ سرباز که بلوچستان ءَ دیم دیگ بنت بلوچان ءَ وتی دژمن زاننت. بیگناهین بلوچان گرنت، ازاب دینت ءُ شهید کننت. آها ن مئی هزاران هزار بانکین گهار جنوزام کرتگ ءُ مئی مکهین ماتان سوگیگ کتگ ءُ بے حساب بلوچ تبل ءُ کسان سال چوره ءُ یتیم کتگ.
همے نظامیان ءُ ایران ءِ نالائکین حکومتی انت که گیش چه هشتاد سال انت مئی ملک ءِ
گهبودی ءُ دیمروی ءِ دیمپان انت.
ایران ءِ ملایانی سیاسی په وتی منّ ءَ اپوزیسیون چے راست یا که چَپّ چے فعال یا منفعل که گیشتر مان درانڈیهی ءَ زند گوازینگ انت شر زاننت که کجام تاریخی زلم ءُ زور ءُ زیادتی مئی بلوچانی سرا بوتگءُ بیگ انت. بلے آ هانی گوش ءَ مورے هم نه وارت.
ٹکین ءُ تچکین گپ ایش انت که اے درستین زالمپرست ءُ تهران پسند ( مرکزگرا) بلوچستان ءَ تهنا
په وتی منفعت ءَ لوٹنت. اگان بلوچان وتی ملک ءِ تها سرآ گاه ءُ آزات ءُ وشهال به بنت گڑا په تهران پسند ءُ شونیستانی نپ ءُ پائدگ نه انت.. په همیش اے درستانی نیت ءُ مکسد بلوچستان ءِ باروا یک انت. آهانی سیاست شونیستی ءُ ٹگیءُ دوتل ءُ دوپوستی انت.
۱۴زالمین نظامی ءِ اعدام ءَ رند درستین تهران پسند ءُ شونیست اعتراض کت، تن تن لهتین سیاسی نیم مرتگین گروپ چش که «اکثریت » ! ءُ لهتین دگه پیرمرد زنزر ات ءُ وتی نزورین لاشان مان پلگان لگاشت ءُ هم توار گون تهران ءِ سوگیگین ملایان گشت که « بیگناهین ایرانی مرزبان » کشگ بوتنت. چه اے کورذهنین کم زانگان جست کنگی انت که اے« مرزبانان» ءِ بندر ءُ پاسگاه کجام مرز ءِ سرا بوتگ؟
آهان هور گون جاهلین آخوندان مرک منّتگ ءُ تبلیغ کننت که بلوچ کوم ءُ بلوچ سرمچارانی جد ءُ جهد ءَ عرب ءُ آمریکائیانی کار انت.
آهان زانگ لوٹیت که ایرانی واکدار ءُ فارسی شونیستان هما کار گون بلوچ کوم کرتگ که نئے هیتلر ء نازیستان گون وتی دژمنان کتگ ءُ نئے اسرائیلی جهودان گون پلسطینی یان کنگ انت.
بلوچ وتی دوست ءُ دژمن ءَ شر زاننت ءُ دور نهنت آ روچ که بلوچانی مزاربیمین پسگ ءُ شیرزالین جنکان پاکین بلوچستان ءَ چه ایران ءِ شونیستانی پلیتین پنجگانی چیرا به رکّین ات ءُ آزاد به کن انت.
پروشت ءُ پروش بات ایران ءِ شیعـی ـ شونیستی حکومت.آزاد ءُ آباد بات گنجین بلوچستــــــــــان.
محمد کریم بلوچ

هیچ نظری موجود نیست: