۱۳۸۷ آذر ۲۸, پنجشنبه

شهادت


شهادت

شهادت واژه ای است که از اعماق کلام خدا از بی نهایت امیدی بودبه سوی تمام نا امیدیها ،
شهادت نهایت سعادت است ،
شهادت نهایت رحمت خدا به سوی انسانیت ،
شهادت تنها مسیری است که جلوه گرزندگی همیشگی است،
شهادت مقامی است که ابر مردان اسلامراآرزو بود ،
شهادت آرزوی سرورکائنات شهادت سرمشق زندگیصحابه بود ،
شهادت نهایت عشق انسانیت به خداونداستشهادت دریچه برآورده شدن تمام رویاها وآرزوهای یک مجاهداست ،
مجاهد با تمام جد وجهدی که انجام می دهد تنها یک آرزودارد وآن هم شهادت است،
شهادتی که فقط رضایت خدا درآناست ودیگر هیچ تمنایی از انسانیت ندارد اما وقتی قلم را دردستان خویش می چرخانیم حقیقت درون را آشفته می بینیم کهما چگونه انسانهای هستیم که خیر خواهان (شهدا)را نمی بینیموبه تنگ نظران واصحاب جحیم جرات دخالت در ماورایحقیقت درون خویش را داده ایم


با تشکر از برادر مجاهد

هیچ نظری موجود نیست: