۱۳۸۷ دی ۹, دوشنبه

شهید عبدالغفور ریگی یاد شهید قادر بخش را زنده کرد.لشکراشغالگر رضاخان میرپنج بلوچستان را در سال ۱۳۰۷ هجری شمسی وحشیانه اشغال کرد. فرمانده اشغالگران در شستون و دزک سرهنگ باقر داورپناه در حین ورود به قلعه دزک با قادربخش نوجوان مواجه شد.قادربخش دلیرکه دشمن مغرور را جلوی خود دید به سوی وی تیراندازی کرد. سرهنگ داورپناه که پس از جنگهای هشک فکر خام پیروزی را در سر می پروراند، با تیرهای انتقام بلوچ در کله اش، خون آلود از بالای اسب بر زمین افتاد و مرد.اکنون در شستون، شهید عبدالغفور ریگی فرزند دلیر سرزمین مادری بلوچ ،پس از ۸۱ سال قهرمانانه آتش خشم بلوچ را به اشغالگران نشان داد.

اما این بار عبدالغفور قهرمان که تبلور خشم و انتقام بلوچ است، دشمنان را تکه تکه کرد وآنان را به سزای تجاوزگریها ، زورگویی ها و جنایاتشان رساند.

درود های بیکران به شهید قادربخش وشهید عبدالغفورریگیآزات ءُ آباد بات بلوچستان.

جوپاگ۳۰ دسمبر ۲۰۰۸

هیچ نظری موجود نیست: