۱۳۸۷ دی ۸, یکشنبه

توھم مبارزه مسالمت آميز در ايرانمبارزه مسالمت آميز در رويا رويى با حاکميت ولايت فقيه اکنون در اپوزيسيون ايران خصوصأ در خارج از کشور نھادينه شده است و اين توھم را به وجود آورده است که مبارزه مسالمت آميز در ايران بر عليه ولايت فقيه امکان پذير است و اگر امکان پذير نباشد حداقل دليلى براى سکوت در مقابل جنايات ولايت فقيه است و اکتفا به صادر کردن بيانيه بر عليه جمھورى اسلامى کافى به نظر ميرسد.

مٽل دموکراسى براى ايران به سبک ايرانى مبارزه مسالمت آميز در مقابل ولايت فقيه توھمى بيش نيست زيرا اگر مبارزه مسالمت آميز در ھند٬ آفريقاى جنوبى و کشورھاى غربى مؤٽر بوده و نتيجه مطلوب داده است فقط به دليل ماھيت حاکمان ھند دھه ۱۹۴٠ ميلادى٬ نژاد پرستان آفريقاى جنوبى و کشورھاى غربى بوده است و نه به دليل ماھيت مؤٽر بودن مبارزه مسالمت آميز بدون طبيعت سازش پذير حاکمان ھند دھه ۱۹۴٠ ميلادى٬ نژادپرستان آفريقاى جنوبى و کشورھاى غربى. مبارزه مسالمت آميز زمانى مؤٽر است که حاکمان به جان انسان٬ زندگى انسان٬ زنده ماندن انسان٬ پيشرفت کشور٬ مصالح عمومى و مصالح کشور, حقوق بشر و حقوق شھروندى ارزش قايل شوند.


هیچ نظری موجود نیست: