۱۳۸۷ دی ۱۰, سه‌شنبه

عملیات اسشهادی دربلوچستان چرا ؟دیروز دوشنبه ۲۹ دسامبر۲۰۰۸، عبدالغفورریگی یکی ازمبارزان جنبش مقاومت مردمی ایران(جندالله)،دراقدامی بیسابقه درمبارزات ملت بلوچ، ماشین حامل مواد منفجره را که خود آنرا هدایت میکرد، درپایگاه مشترک نیروهای سرکوبگر رژیم درشهرستان سراوان، منفجرساخت که در جریان آن دهها مزدورحکومتی به هلاکت رسیده وشماری نیزمجروح شدند.
زنده ماندن وسرفراززیستن، آرزوی هرانسانی است. اینکه چرا عبدالغفوردراین راه پیشقدم شد وبدین شیوه جان شیرین خویش را فدای ملت وسرزمینش کرد، نباید برکسی پوشیده باشد.
زابلیهای مزدوردرپناه حاکمیت ولایت فقیه تهران، بلوچستان را به جهنمی برای مردم بلوچ مبدل ساخته اند.تاریخ بلوچستان دورانی سیاهترازیورش مغولها واشغال منطقه توسط قاجاریان به خود ندیده بود. اما به جرأت میتوان دولت احمدی نژاد وباندهای زابلی حامی وی را ازفاشیست ترین نیروهائی دانست که سایه شومشان برسرزمینمان سایه افکنده اند.
دربلوچستان، بلوچ بودن جرم است، دانش آموزباشی به دانشگاه نخواهی رفت ،تحصیلکرده باشی برایت کارنیست، طلبه ومولوی باشی وهابی بی دین هستی ، کاسبکارباشی باید درآمدت را بینشان نصف کنی ، روشنفکرباشی کافروکمونیستی و جایت درکشتارگاههاست ، جوان ونوجوان باشی عضو جندالله خواهی بود وبدنت با مته برقی سوراخ سوراخ میشود ودرمحاصره اشغالگران سرزمین مادریت حلق آویزمیشوی و...
روزی نیست که تنی چند ازعزیزانمان درگوشه وکناربلوچستان، توسط این ناپاکان به مسلسل بسته نشوند ،روزی نیست که بلوچی درجائی ازایران اعدام نشود ، به بلوچ شناسنامه نمیدهند وتابعیتش را ازسرزمین آبائی اش سلب میکنند و....
آمارواقعی بلوچهائی که طی ۳ سال گذشته توسط این جنایتکاران کشته شده اند، به چندین هزارنفرمیرسد ؛جرمشان بجزبلوچ بودن چیزدیگری نبوده است.
یعقوب مهرنهاد مرتکب چه جرمی شده بود؟
ازمولوی عبدالقدوس ملازاده ومولوی محمد یوسف سهرابی چه خلافی سرزده بود؟
مولوی احمد ناروئی، ابراهیم مهرنهاد وهزاران جوان دیگربلوچ، به چه جرمی به حبس کشیده شده وبیرحمانه شکنجه می شوند ؟
جرمشان فقط بلوچ بودنشان است وبس
بلوچ با دشمنی بی منطق ومتجاوزدرحال جنگ است، دشمنی که نه ازانسانیت بوئی برده و نه به مقررات وقوانین بین المللی ارزشی قائل است، دشمنی که سنی وبلوچ را کافرمی پندارد وریختن خونش را ثواب،جوانان بلوچی که چنین شرائط بغرنجی را با گوشت و پوست خویش لمس میکنند، طبیعی است که ازجان خود خواهند گذشت وبه دشمن یورش خواهند برد وعلاوه برجاودانه ساختن خویش درتاریخ بلوچستان، به دشمن نیزضربه سختی وارد خواهند ساخت، شهید عبدالغفور ریگی ازچنین جوانان برومندی بود که درسراوان حماسه آفرید.
یادش گرامی باد.
کریم بلوچ۳۰ دسامبر۲۰۰۸

هیچ نظری موجود نیست: