۱۳۸۷ دی ۲۸, شنبه

بلوچبلوچ
همدل و همیارین بلوچ
دلگوش کن گپے بلوچ
گپ اون دو انت،چار انت بلوچ
پر تو سلام اے راج بلوچ
تو چاکرے اوبادگء
میر هملء تو وارس ء
هر بزگی تو اوپاراتگ
باهوٹء سر تو پلگاراتگ
تو بندیگ نداتگ دژمنان
په آجویی سر تے شتگ
او بلوچ
همدل و همیارین بلوچ
آتکگ کدین اے ویل بدین ؟
چمدارء و پنڈے چرپین دپار
کشے تریاک و جنے زنڈین دپار
افسوس مناں بژنیگ هزار
گون تو کناں من واه و زار
ڈیه ات شتگ رهن انت ڈگار
دلجم نهے تو لوگا وتی
اوه بات په من اوه بات په تو
جهانگیر- زاهدانهیچ نظری موجود نیست: