۱۳۸۷ دی ۱۶, دوشنبه

ملت بلوچ عبدالغفور قهرمان را چگونه سپاس گزارد؟





آیا سپاس كسي را كه جانش را بخاطر نجات يك ملت بتمام معني تحت ستم تقديم الله كرد تنها با رديف كردن كلمات و جملاتي زيبا ميشود ادا كرد؟ نه، هرگز نه.
كاري را كه اين سخاوتمندين فرد ملت بلوچ انجام داد در نوع خود بيظير است. بخشيدن مال آسان است ولي بخشيدن جان چه مشكل و اين مشكلترين سخاوتي است كه در ملت ما عبدالغفور ريگي باني و بنيانگزار آن شد بخشيدن جان براي نجات ملت مظلوم خود و براي اعلاء كلمة الله.
اي عبدالغفور عزيز تو كاري بسيار بسيار بزرگ انجام دادي و مطمئن باش كه صد ها نفر از جوانان تحت تبعيض ملتت اين كار پر افتخار ترا تقليد خواهند كرد و خيلي زود بتو خواهند پيوست تا حضورا از تو سپاسگزاري نمايند.
فعلا اين دسته گل ناچيز را تقديم روح پر فتوحت ميكنم و بدان كه يادت در دل اين ملت هميشه زنده خواهد ماند.
بدورد اي عبدالغفور، اي قافله سالار، اي الگوي سخاوت و مردانگي بدرود، يادت را هميشه گرامي ميداريم بدرود عبدالغفور عزيز. .... يا حق!

وتواجهی

هیچ نظری موجود نیست: