۱۳۸۷ دی ۲۴, سه‌شنبه

غزه ءِ بهشتی تبلان ءُ بلوچانی معصومین نُنُکان!


غزه ءِ بهشتی تبلان ءُ بلوچانی معصومین نُنُکان!
جهودانی فوجی که چه رسترین جناوران هونوارتر انت پلستینی گوانزگی ننکانی هونان ریچگ انتءُ غزه اِش بُن داتگ (آس داتگ ) ءُ درستین دگنیا ءَ وتی شست پیش دارگ انت.
ما گوستگین ۶۰ سالانی ته ءَ اے پنچمی جنگ انت، اے پنچمی رند انت که اسرائیلی صهیونیستان گون امریکایی و اروپائی سلاحان و زران، گنوکین رسترانی پیم ءَ په پلستینی یانی قتل عام ءُ چک چین کنگ ءَ مرک منّتگ. صهیونیستی جهودان هیتلر ءِ « هولوکاست » ءِ ِ ونده بزان انتقام ءَ چه پلستینی تبلان گرگ انت.
اے هونوارین جهودان که چه امریکا، اوکرائین، جرمنی، انگلیند، فرانس، پولند ( لهستان) ، رومانیا، اتیوپی ءُ آدگه ملکان یهتگ ءُ پلستین ءَ زوربرد کتگ، وتی کرنانی کرن ءِ زِدّ ءُ کینگان بے گناهین پلستینی یانی سرا درشان کنگ انت ءُ کسان ءُ مزن ءَ شهید کنگ انت. انگریز ءُ امریکایی رسترین انسان کوش هم گون جناورین جهودان هم شور انت.
اسرائیلی جهودانی باور انت که آ دگنیا ءِ شرترین
مردم انت ءُ جهودانی هُدا آهان وتی خاصینءُ گهترین مردمانی حساب ءَ گچین کتگ. همے بشردژمنین باورءِ بنیاد ءِ سرا شست سال انت بیگناهین پلستینی یان کشگ ءُ گار کنگ ءَ گلائیش انت.
االلہ تعالی ءَ شکرانت که پلستین ءِ بے وسین کوم هنگت ءَ چک چین نبوتگ ءُ کومےءِ حساب ءَ زندگ انت.
بلوچ کوم ءُ بلوچءِ معصومین ننکانی حال ءُ روچ چه پلستینیان گهتر نه انت.
هشتاد سال انت که فارس ءِ هونوارین فاشیسم مئی کوم ءِ چک چینی ءَ گلائیش انت.
بلوچ ننکانی حال مان دزاپ، پهره ءُ شستون ءِ نادراه جاهان هما پت ءُ ماتان زاننت که آهانی ننکان زابلی پرستار ءُ پارسی دکترانی دستءَ کشگ بوتگنت. هما معصوم ءُ بهشتی ین ننک که کس آیانی ساه دیگ ءِ
بے توارین دردان مار ات نکنت ءُ آهانی ننکی گریوگان ءُ هِکُک جنگ ءَ کس نه اشکنت.
رندا شونیستین قاتلان بے وسین پت ءُ ماتان گشنت که چک زوت چه مات بیتگ، چک ءَ زردوئی بوتگ، چک ءِ دل نامیزان بوتگ، چک ءَ ناپگ ءِ روت گٹ تروس کتگ. چک ءِ جگر هراب بوته، چک مان مات ءِ لاپ ءَ تستگ ءُ پدا بود نه کتگ.
په همیش انت که سک باز انت مئی مکهین مات ءُ هاتونین گهار که په چک مات( چلّه) بیگ ءَ نادراهجاهان نه رونت ءُ وتی بلوچین دینبوگانی سرا گیشتر ایکیم ءُ دلجم انت.
. ایرانءِ شیعی ـ فاشیستانءُ غیر مذهبی شونیستانی باور انت که «آریایی فارس» چه دگه مردمان گهتر انت ءُ برزتر انت. همے کوم ءِ کٹرین شیعه ءُ زالمین واکدارپه دروگین « امام زمان» ءَ وداریگ انت. تان «امام زمان» ءِ درآیگ ءَ چه جمکران ءِ جُهل ءُ تهارین چات ءَ همے رستران آیی ءِ نمائندگی ءَ مان سجئین زمین ءُ هاسکار مان شومپالین ایران ءَ کننت. همے پوستگین ءُ ناهودگین شیعی ـ شونیستی باورانی بنیات ءِ سرا مئی کوم ءَ چک چین کنگ انت ءُ مئی ننکان گٹ تروس کننت.

الله تبارک تعالی بلوچ ننکان ءُ پلستینی معصومین تبلانی پشت ءُ پناه بات.
بلوچستان ءُ پلستین ءِ شهیدان هزاران سلام
آزات ءُ آباد بات گنجین بلوچستان.
محمد کریم بلوچ
۱۲ژانویه ۲۰۰۹

هیچ نظری موجود نیست: