۱۳۸۷ دی ۲۸, شنبه

تصویر: اهانت ایادی رژیم ایران به سران كشورهای عربی
۱ نظر:

بلوچ گفت...

متاسفانه دردرج اين خبربهتربودبيشتربااين قضيه نگاه ميكرديداين سران برای شايدكسانی كه درايران هستندسمبل احترام باشندولی ماكه دركشورهای اينا خيلی ازبلوچهادرخانه های سران خليج كارميكنندوازكارهای اينهاخبردارندپس مطلب وكلمه اهانت پذيرفتنی نميباشد اگربرنامه های ملازاده راگوش كرديد يكی ازمنتقدين سرسخت اين سران عرب ميباشند بايدفكرذهنيات احساسات مردم توجه بكنيد