۱۳۸۷ بهمن ۲۵, جمعه

باز هم عبدالغفورهايي هستند كه با فدا كردن جانشان ايران را به جهنمي تبديل خواهند كرد كه هيچ اثري از جنايتكاران خونخوار باقي نماند

شكي نيست كه عمليات استشهادي سراوان در تاريخ بلوچستان ثبت خواهد شد وهميشه نام وياد شهيدعبدالغفوردرقلب مردم بلوچستان نقش خواهد بست درواقع اين عمليات جوابي بود به ادعاهاي دروغين رژيم كه هميشه درتلاش براي معرفي كردن جنبش جندالله به عنوان يك گروه تروريستي بود و اين عمليات خود اثباتي است بر حقانيت و حق طلبي جنبش كه هميشه خواهان امنيت مـلـت بـلـوچـستـان بوده و هست اين اوليـن عمـلـيـات اسـتـشهادي جنبش جندالله بـود كه توسـط بـرادر رهبر جنبش جندالله صورت گرفت پس بدون شك آخرين نخواهد بود و عملياتهاي بيشتري چه بسا در ريشه هاي رژيم و در خاك تهران انجام خواهد گرفت.

از سويي ديگر ترس را مي توان در وجود سردمداران رژيم احساس كرد رژيم از دولت پاكستان درخواست كرده كه به او اجازه داده شود وارد خاك آن كشور شود وبا گروه جندالله مبارزه كند در حالي كه رژيم خوب مي داند كه اعضاي

جنبش در خاك پاكستان نيستند و در كوههاي بلوچستان به سرمي برند و نيروهاي بزدلش جرأت نزديك شدن به كوههاي بلوچستان را ندارند و اظهاراتي كه رژيم بيان كرده است فقط در حد روحيه دادن به نيروها و خانواده هاي كشته شدگان است تا وانمود كند آنها نترس دلير و شجاع هستند و اگر هستند چرا نيروهايش را بـه قـول خـودش بـه خـاك پاكـستـان ( كوههاي بلوچستان ) نمي فرستـد تا بامبارزين بجنگند.

اگر مبارزين جنبش در پاكستان هستند و رژيم نمي تواند وارد حريم كشور پاكستان شود چطور در خاك پاكستان اقدام به جنایت در منطقه پاراچنار کرد همچنین اقدام به ترورمولانا عبدالملك ملازاده و هزاران افراد بيگناه ديگرنمود

چطور نيروهاي رژيم وارد خاك عراق افغانستان فلسطين ميشوند و دست به ترورهزاران افراد بيگناه ديگر مي زنند چطور نيروهاي سپاه وارد خاك لبنان ميشوند وگروهك تروريستي حزب الات را با انواع سلاح ها تامين مي كنند اما نمي تواند وارد حريم كشورهمسايه يعني پاكستان شوند كه شده اند و هر روز دست به ترور فعالان سياسي و مخالفان رژيم ميزنند .

اين به نفع رژيم است كه دست از ظلم ، جنايت و ترور مردم مظلوم بلوچستان بردارد و گرنه باز هم عبدالغفورهايي هستند كه با فدا كردن جانشان ايران را به جهنمي تبديل خواهند كرد كه هيچ اثري از جنايتكاران خونخوار باقي نماند.


مئي بلوچستان

هیچ نظری موجود نیست: