۱۳۸۷ اسفند ۲۳, جمعه

پیام بازدیدکننده

بنام حقخدمت شما وهمه زحمتكشان راه حق وآزادي هزاران هزار درود و سلام مي
فرستم، ننگ وشرم بر آزاديخواهان شعاري ودروغگوكه هرگز از ملتهياي مظلوم
همچون بلوچ....حرفي نميزنندوبيهوده دم ازحقوق ملت ايران ميزنند، بي بي سي
شما از صداي آمريكا هم بدتر شدي ظاهرا براي يك گروه خاصي فعاليت ميكنيد
انگار نميدانيد بلوچ وبلوچستاني درايران وجوددارد كه هرروز زيرباران ظلم
وآتش رژيم غرق ميشوند،روزي نيست بلوچي زيررگبارمرصاد(به جرم
امرارمعاش،عقيده..) جانش را ازدست ندهد ،بگذريم كه ازديگرامكانات محروميم
،مارانكشيد نكشيد نكشيد ،بي بي سي ها صذايشون هرگزدرنمياد.وازهمه آزادي
دوستان خواهشمندم كمرهمت راببنديدوارد ميدان عمل بشوييد كه ديگر داردديير
ميشود،پاينده وكامياب باشيد.
حق طلب آزاديخواه ازبلوچستان

هیچ نظری موجود نیست: